چند فوت و فن با گیره کاغذ

نویسنده:

۱۲:۰۷:۵۴

گیره کاغذ شما می تونه در خیلی از کارها به کمک شما بیاید. با ما در نشان دادن چند سری از این کارها همراه باشید.

 

برگرفته از
crazy Russian hacker