هر خودرو فرسوده ۵۰ برابر خودروهای معمولی آلودگی ایجاد میکنه

نویسنده:

۱۱:۰۴:۲۳

نمایندگان مردم در خانه ملت با انتقاد از تردد ۴۰۰ هزار خودروی فرسوده در پایتخت خودروهای فرسوده را عامل ۸۳ درصد آلودگی هوا عنوان کردند.

برگرفته از
عصرایران
لینک کوتاه

دیدگاه