هر خودرو فرسوده ۵۰ برابر خودروهای معمولی آلودگی ایجاد میکنه

نویسنده:

۱۱:۰۴:۲۳

نمایندگان مردم در خانه ملت با انتقاد از تردد ۴۰۰ هزار خودروی فرسوده در پایتخت خودروهای فرسوده را عامل ۸۳ درصد آلودگی هوا عنوان کردند.

برگرفته از
عصرایران
لینک کوتاه