مبارزه یک خندگ در مقابل چهار شیر

نویسنده:

۱۰:۴۹:۰۴

تصاویر این صحنه‌ها در همان زمان گرفته شده اما به تازگی از طرف پارک ملی ماسایی مارا منتشر شده است. عکاس این تصاویر، جروم گیلوموت زمانیکه چهار شیر را در حالیکه یک خَدَنگ -نام نوعی حیوان گوشت‌خوار گربه‌مانند- وحشت زده را محاصره کرده‌اند مشاهده کرده، تصاویر آن را گرفته است.
جریان این مبارزه از این قرار بوده که زمانیکه خندگ از سوراخ لانه خود بیرون ‌آمده؛ شیرها در همان نزدیکی به انتظار آن در کمین بوده‌اند. اما خندگ با دیدن شکارچیان؛ شجاعانه در مقابلشان ظاهر شده و از کنار آنها در حالیکه دمشان را بین پاهای خود گرفته بودند، عبور می‌کند.
خندگ با وجود جثه بسیار کوچک و غیر قابل مقایسه‌اش با شیرها، در مقابل آنها حالت تهاجمی به خود گرفته شروع به غرغر کردن و نعره کشیدن در برابر شیرها می‌کند و حتی سعی می‌کند به یکی از آنها ضربه بزند.
شیرها خندگ را تا درون یک گودال در زمین تعقیب می‌کنند اما حیوان کوچک با دیدن شیرها برای مبارزه با آنها دوباره از پناهگاه خود خارج می‌شود.
 
 

در تاریخ10 سپتامبر 2011 در ماسایی مارا، کنیا، یک خندگ شجاع در برابر  شیرها نعره می‌کشد.

یکی از شیرها سعی می‌کند به خندگ حمله و به آن ضربه بزند.

خندگ به طرف یکی از شیرهای وحشت زده می‌پرد تا آن را از خود دور کند.

خندگ در مقابل  شیر حیرت زده شروع به غرغر کردن و نعره کشیدن می‌کند.

یکی از شیرها به خندگ نزدیک و تقریباً آن را می‌گیرد.

شیر ،خندگ را تا درون یک گودال در زمین تعقیب می‌کند، اما حیوان کوچک برای مبارزه، دوباره از گودال خارج می‌شود.
 
عکس از: جروم گیلوموت / رسانه بارکروفت

 
برگرفته از
مبارزه
لینک کوتاه
برچسب ها

دیدگاه