جدیدترین ذره زیر-اتمی کشف شده، رفتار همزمان ماده و پادماده

نویسنده:

۰۴:۳۸:۱۰

اکنون ذراتی کشف شده اند که در موقعیت مشابه گفته شده، هیچ مشکلی با هم نداشته و به راحتی با یکدیگر کنار می‌آیند. محققان به تازگی موفق شده‌اند از ذره Majorana تصویربرداری کنند. ماده و پادماده این ذره به طور همزمان وجود دارند. آنها برای خلق این ذره، رشته ای از اتمهای آهن را بر روی یک ابررسانای پوشیده با سرب قرار دادند. در انتهای این زنجیره مجموعه‌ای از جفت الکترون و آنتی‌الکترون‌ها شکل گرفتند. البته الکترون نهایی از این قاعده مستثنی بود و هر دو خصوصیت در آن ظاهر شدند.
 
هرچند که قرار نیست این یافته، یک شبه فیزیک را زیر و رو کند. هنوز آزمونهای بیشتری لازم است تا خصوصیات ذره Majorana با دقت بیشتری اثبات شوند و مطمئن گردند با یک ماده و پادماده مرسوم دیگر روبرو نیستند. و البته باید گفت که این ذره خارج از ابررسانا هیچ موجودیتی ندارد و نمی‌توان اثبات کرد که Majorana در دنیای بیرون و به طور طبیعی شکل خواهد گرفت.
 
اما اگر این تجربیات به نتیجه برسند، آنگاه با نوع سومی از ذرات روبرو خواهیم بود که دانش و موقعیت فعلی دانشمندان را به چالش خواهد کشید. برخی فیزیکدانها هم اعتقاد دارند که نوترینوها در واقع به نوعی ذره Majorana هستند. البته اثبات چنین تئوری‌هایی نیازمند عبور از راه بسیار درازی است.

عباس واحدی

برگرفته از
جدیدترین ذره زیر-اتمی
لینک کوتاه

دیدگاه