۱۰ شغل بد در آمریکا در سال ۲۰۱۶

نویسنده:

۰۲:۱۱:۵۳

این وبساست 200 شغل را از چهار منظر مورد ارزیابی قرار می دهد: محیطی، درآمدی، آینده کاری و فشار کاری. منظر محیطی به عوامل فیزیکی و احساسی می پردازد، و اینکه در هفته چند ساعت کار بطور متوسط انجام می شود؛ منظر درآمدی به متوسط حقوق و دستمزد و میزان افزایش بالقوه آن؛ آینده کاری، رشد اشتغال و درآمد و احتمال بیکاری را مورد بررسی قرار می دهد؛ و فشار کاری نیز 11 موضوع از جمله سفرهای کاری، ضرب العجلهای کاری، و تعامل با مردم را بررسی می کند.

بغیر از خبرنگاری، گویندگی رادیویی نیز در بین ده حرفه بد سال هستند، و بطور کلی کارهای رسانه ای در موقعیت خوبی قرار ندارند. یکی از مدیران شرکتهای رسانه‌ای به کاریر کست گفت: "احساس من نسبت به شغلم مانند کسی است که از یک کشتی در حال غرق شدن به دریا می‌پرد."

پرسنل نظامی و آتش نشانان نیز در بین 10 شغل بد آمریکا قرار دارند، اولی بخاطر استرس بالای کاری، و دومی بخاطر امتیاز بدی که از نظر شرایط محیطی می‌گیرد.

۱۰ شغل بد آمریکا به این شرح هستند:

10- آتش نشان؛ متوسط دستمزد 45970 دلار در سال، احتمال رشد آتی 5%

9- راننده تاکسی؛ متوسط دستمزد 23210 دلار در سال، احتمال رشد آتی 13%

8- مسئول تبلیغات؛ متوسط دستمزد 47890 دلار در سال، احتمال رشد آتی -3%

7- فروشنده؛ متوسط دستمزد 21670 دلار در سال، احتمال رشد آتی 7%

6- کارگر سمپاش، متوسط دستمزد 30660 دلار در سال، احتمال رشد آتی -1%

5- پرسنل نظامی؛ متوسط دستمزد 27936 دلار در سال، احتمال رشد آتی: نامشخص

4- دیسکو جاکی (دی.جی)؛ متوسط دستمزد 29010 دلار در سال، احتمال رشد آتی: -11%

3- گوینده رادیو؛ متوسط دستمزد 37200 دلار در سال، احتمال رشد آتی: -9%

2- چوب بر؛ متوسط دستمزد 35160 دلار در سال، احتمال رشد آتی: -4%

1- خبرنگار؛ متوسط دستمزد 37200 دلار در سال، احتمال رشد آتی -9%
 

برگرفته از
بدترین شغل
لینک کوتاه