۱۰ شغل بد در آمریکا در سال ۲۰۱۶

نویسنده:

۰۲:۰۱:۵۳

این وبساست ۲۰۰ شغل را از چهار منظر مورد ارزیابی قرار می دهد: محیطی، درآمدی، آینده کاری و فشار کاری. منظر محیطی به عوامل فیزیکی و احساسی می پردازد، و اینکه در هفته چند ساعت کار بطور متوسط انجام می شود؛ منظر درآمدی به متوسط حقوق و دستمزد و میزان افزایش بالقوه آن؛ آینده کاری، رشد اشتغال و درآمد و احتمال بیکاری را مورد بررسی قرار می دهد؛ و فشار کاری نیز ۱۱ موضوع از جمله سفرهای کاری، ضرب العجلهای کاری، و تعامل با مردم را بررسی می کند.

بغیر از خبرنگاری، گویندگی رادیویی نیز در بین ده حرفه بد سال هستند، و بطور کلی کارهای رسانه ای در موقعیت خوبی قرار ندارند. یکی از مدیران شرکتهای رسانه‌ای به کاریر کست گفت: "احساس من نسبت به شغلم مانند کسی است که از یک کشتی در حال غرق شدن به دریا می‌پرد."

پرسنل نظامی و آتش نشانان نیز در بین ۱۰ شغل بد آمریکا قرار دارند، اولی بخاطر استرس بالای کاری، و دومی بخاطر امتیاز بدی که از نظر شرایط محیطی می‌گیرد.

۱۰ شغل بد آمریکا به این شرح هستند:

۱۰- آتش نشان؛ متوسط دستمزد ۴۵۹۷۰ دلار در سال، احتمال رشد آتی ۵%

۹- راننده تاکسی؛ متوسط دستمزد ۲۳۲۱۰ دلار در سال، احتمال رشد آتی ۱۳%

۸- مسئول تبلیغات؛ متوسط دستمزد ۴۷۸۹۰ دلار در سال، احتمال رشد آتی -۳%

۷- فروشنده؛ متوسط دستمزد ۲۱۶۷۰ دلار در سال، احتمال رشد آتی ۷%

۶- کارگر سمپاش، متوسط دستمزد ۳۰۶۶۰ دلار در سال، احتمال رشد آتی -۱%

۵- پرسنل نظامی؛ متوسط دستمزد ۲۷۹۳۶ دلار در سال، احتمال رشد آتی: نامشخص

۴- دیسکو جاکی (دی.جی)؛ متوسط دستمزد ۲۹۰۱۰ دلار در سال، احتمال رشد آتی: -۱۱%

۳- گوینده رادیو؛ متوسط دستمزد ۳۷۲۰۰ دلار در سال، احتمال رشد آتی: -۹%

۲- چوب بر؛ متوسط دستمزد ۳۵۱۶۰ دلار در سال، احتمال رشد آتی: -۴%

۱- خبرنگار؛ متوسط دستمزد ۳۷۲۰۰ دلار در سال، احتمال رشد آتی -۹%
 

برگرفته از
بدترین شغل