اوباما در ریاض: یک دوستی پیچیده

نویسنده:

۱۰:۰۲:۴۱

برگرفته از
دیپلماسی