اوباما در ریاض: یک دوستی پیچیده

نویسنده:

۱۰:۴۶:۴۱

مجله اینترنتی فوت و فن
برگرفته از
دیپلماسی
لینک کوتاه

دیدگاه