آیا غذاهای کالری سوز یا کالری منفی وجود دارند؟

نویسنده:

۰۳:۰۳:۱۹

پی نوشت برداشتی از scishow 

برگرفته از
غذاهای کالری سوز
لینک کوتاه

دیدگاه