آیا غذاهای کالری سوز یا کالری منفی وجود دارند؟

نویسنده:

۰۳:۰۳:۱۹

پی نوشت برداشتی از scishow 

برگرفته از
غذاهای کالری سوز
لینک کوتاه
up down

در ارتباط باشیم

کپی بخش یا کل مطلب از فوت و فن تنها با لینک به آن مطلب و درج نام فوت و فن امکان‌پذیر است.