حمل چند شیشه به صورت همزمان تنها با یک طناب

نویسنده:

۱۲:۳۸:۵۰

 

 

برگرفته از
فوت و فن
لینک کوتاه

دیدگاه