چگونه قارچ را مثل روز اول، تازه نگه داریم؟

چگونه قارچ را مثل روز اول، تازه نگه داریم؟

 روش‌های مختلفی برای نگهداری قارچ وجود دارد. برای این که بهترین روش را برای نوع قارچی که خریده‌اید، اجرا کنید، بایستی از آزمون و خطا استفاده کنید؛ اما روش‌هایی که در ادامه توضیح داده شده‌اند، ‌برای بیشتر انواع قارچی که می‌توانید از بیرون بخرید، مؤثر واقع می‌شوند. روش اول : ...