در سال ۲۰۵۰ چه خواهیم خورد، و چه نخواهیم خورد؟

در سال ۲۰۵۰ چه خواهیم خورد، و چه نخواهیم خورد؟

بعضی از چیزهایی که به خوردن آنها عادت داریم در مقدار محدود موجود خواهد بود،  و این رژیم جدید ممکن است  باعث ۵۰۰۰۰۰ مرگ بیشتر در سال شود. مطالعات جدیدی در  the Lancet دانشگاه آکسفورد که شرایط جوی و کشاورزی آینده تا سال ۲۰۵۰ پیش‌بینی کرده و بر اساس این عداد ...