[تهرانگردی] چرخی در مجموعه کاخ نیاوران!

[تهرانگردی] چرخی در مجموعه کاخ نیاوران!

مکانی که منطقه و کاخ نیاوران امروزی در آن بنا شده است در گذشته نی‌ زار بزرگی بوده که مردم برای جمع آوری نی به آنجا می‌رفتند و به همین دلیل به منطقه "نی آوران" معروف بوده که با گذشت زمان به نام "نیاوران" تغییر پیدا کرده است.