نرخ سود سپرده بانکی ۲۰ درصد شد

نویسنده:

۱۱:۰۲:۵۹

در جلسه شورای پول و اعتبار با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی پیرامون نرخ سود بانکی تصمیم گیری شد.

بر اساس تفاهم بانکداران نرخ سود سپرده های بانکی ۲۰ درصد تعیین شده بود این تفاهم به تایید شورای پول و اعتبار رسید. در این راستا نیز نرخ عقود مشارکتی ۲۴ درصد و نرخ عقود مبادله ای ۲۱ درصد به تصویب رسید.

برگرفته از
نرخ سود سپرده بانکی