نرخ سود سپرده بانکی ۲۰ درصد شد

نویسنده:

۱۱:۵۴:۵۹

در جلسه شورای پول و اعتبار با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی پیرامون نرخ سود بانکی تصمیم گیری شد.

بر اساس تفاهم بانکداران نرخ سود سپرده های بانکی 20 درصد تعیین شده بود این تفاهم به تایید شورای پول و اعتبار رسید. در این راستا نیز نرخ عقود مشارکتی 24 درصد و نرخ عقود مبادله ای 21 درصد به تصویب رسید.

برگرفته از
نرخ سود سپرده بانکی
لینک کوتاه

دیدگاه