من-تلفن، i-Phone

نویسنده:

۱۰:۴۱:۱۴


پی‌نوشت: برداشتی از کار cgp grey
برگرفته از
حریم شخصی
لینک کوتاه

دیدگاه