من-تلفن، i-Phone

نویسنده:

۱۰:۴۱:۱۴


پی‌نوشت: برداشتی از کار cgp grey
برگرفته از
حریم شخصی
لینک کوتاه
up down

در ارتباط باشیم

کپی بخش یا کل مطلب از فوت و فن تنها با لینک به آن مطلب و درج نام فوت و فن امکان‌پذیر است.