ایرانسل ۱۰ بسته طولانی‌مدت اینترنت همراه عرضه کرد

نویسنده:

۱۱:۰۲:۱۶

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این بستهها شامل بستههای سه ماهه، شش ماهه و یک ساله است. برخی از این بستهها به صورت ۲۴ ساعته و در تمام ساعات شبانهروز قابل استفادهاند، در حالی که استفاده از برخی دیگر از این بسته‌‌ها به صورت روزانه+شبانه(۲ تا ۸ صبح) امکانپذیر است، به این صورت که حجم شبانه بسته، صرفا از ساعت ۲ تا ۸ صبح قابل استفاده است.

بر اساس این گزارش، بستههای سه ماهه شامل بسته ۶+۶ گیگابایتی ۳۰هزارتومانی، بسته ۱۲+۱۲ گیگابایتی ۵۰هزار تومانی و بسته ۱۸+۱۸ گیگابایتی ۷۰هزار تومانی است.

همچنین بستههای شش ماهه شامل بسته ۱۲+۱۲ گیگابایتی ۵۵هزار تومانی، بسته ۲۴+۲۴ گیگابایتی ۹۰هزار تومانی و بسته ۳۶+۳۶ گیگابایتی ۱۱۰هزار تومانی است.

علاوه بر این، بستههای یک ساله جدید ایرانسل نیز شامل بسته ۱۲+۱۲ گیگابایتی ۶۰هزار تومانی، بسته ۲۴ گیگابایتی ۷۵هزار تومانی، بسته ۴۸ گیگابایتی ۱۲۰هزار تومانی و بسته ۷۲ گیگابایتی ۱۵۰هزار تومانی است.

خرید این بسته‌‌ها با شمارهگیری کد دستوری *۵۵۵*۵*۴# (ستاره ۵۵۵ ستاره ۵ ستاره ۴ مربع) امکانپذیر است. مشترکان ایرانسل همچنین میتوانند با مراجعه به صفحه خرید بستههای اینترنت همراه در وبسایت ایرانسل به نشانی irancell.ir/packages نسبت به مشاهده جزئیات و خرید بسته‌‌های اینترنت همراه اقدام کنند. علاوه بر این، امکان خرید بسته اینترنت همراه، مشاهده باقیمانده بسته و مدیریت حساب ایرانسلی با نصب نرمافزار «ایرانسل من» از وبسایت ایرانسل به نشانی irancell.ir/myirancell برای تمامی مشترکان ایرانسل ممکن است.

بستههای اینترنت همراه ایرانسل بهعنوان متنوعترین و مقرون بهصرفهترین سبد تعرفه اینترنت همراه کشور، بدون محدودیت در سرعت و فناوری، در تمامی شبکههای نسل دو (GPRS/EDGE)، نسل سه (۳G) و نسل چهار (۴G/LTE) ایرانسل قابل استفاده در مودمهای ثابت ایرانسل نیز هستند.
 

برگرفته از
ایرانسل