برچسب:

آلتریا

تحقیقات علمیِ برجسته، حقیقتی تکان‌دهنده را آشکار کرده است: گروه منتخبِ شرکت‌های چندملیتی، عاملان اصلی بحران جهانیِ زباله‌های پلاستیکی هستند. این مطالعه، نیاز به اقدام فوریِ شرکت‌ها در زمینه کاهش پلاستیک و مدیریت پسماند را نشان می‌دهد.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail