برچسب:

استرس،علائم استرس

با داشتن استرس زیاد و مداوم در زندگی، هر روز خودتان را کمتراز روز قبل دوست خواهید داشت و بیشتر شبیه به انسانی با تن خسته و کوفته تبدیل خواهید شد. فکر کردن به اینکه استرس شما را خواهد کشت، تمایل بیشتری به استقامت در شما ایجاد می کند.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail