برچسب:

خم شدن

چند بلوک آن‌ورتر از دفترمرکزی شلوغ و پر هیاهو اپل در کوپرتینو، یک ساختمان تقریبا ناشناس قرار گرفته است. جایی که هیچ آیفونی دوست ندارد در زندگی گذارش به آنجا بیافتد.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail