برچسب:

دست دادن

کارهای مشخصی هستند که با انجام آنها شانس قبولی‌تان در یک مصاحبه کاری افزایش پیدا می‌کند. مثلا مودب بودن، سر وقت رسیدن و تحقیق راجع به شرکتی که می‌خواهید در…

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail