برچسب:

علف هرز

با اینکه گفته می‌شود محصولات ارگانیک از نظر ارزش غذایی بهتر از محصولات تراریخته یا معمولی هستند، اما شواهد کمی برای اثبات و حمایت از این ادعا وجود دارد.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail