برچسب:

مناطق قطبی

تحقیقات اخیر، تغییرات بنیادی در حال وقوع در مناطق قطبی زمین را نشان داده است که شامل برهم‌خوردن تعامل اقیانوس و یخ دریایی، تغییرات در دماهای شدید و واکنش‌های متفاوت به تشعشع خورشیدی بین قطب شمال و جنوب است.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail