برچسب:

نجات انسان

اگر اتومبیل شما داخل دریا بیفتد و غرق شود، چه می‌کنید؟ هر چه اتومبیل بیشتر پایین رود، فشار بیشتری به درهای اتومبیل وارد می‌شود. این امر باعث می‌شود که باز کردن در و خارج شدن از اتومبیل، امکان‌پذیر نباشد.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail