برچسب:

کفش تنگ

فرو رفتن ناخن در گوشت پا مشکل رایجی است که موجب ناراحتی‌های زیادی می‌شود. پوشیدن کفش تنگ، کوتاه کردن نادرست ناخن، آسیب به ناخن و انحنای غیرعادی ناخن از جمله علل رایج فرو رفتن ناخن در گوشت پا محسوب می‌شوند.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail