برچسب:

russian arctic bases

زیردریایی و کشتی‌های جاسوسی روسیه به شکل فزاینده‌ای مشغول مانور در اطراف کابلهای حیاتی زیر دریا هستند که تقریبا تمام ارتباطات اینترنتی دنیا را از خود عبور می‌دهند. و این موضوع باعث افزایش نگرانی نیروهای نظامی آمریکا و سرویسهای جاسوسی این کشور شده است.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail