برچسب:

savor things

پول، مثل بنزین است. و یا، حداقل به همان سرعت مصرف سوخت از دست‌تان خارج می‌شود. اگر زندگی شما با چک کشیدن اداره می‌شود؛ در این صورت شروع یک برنامه منظم بلند مدت، فوق العاده سخت خواهد بود، اما غیر ممکن نیست.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail