برچسب:

sense

ابزارهای نکسوسی گوگل زمانی پا به عرصه وجود گذاردند که لازم بود محل آزمون اطمینان بخشی برای اندروید باشند و جایگاه آن را تثبیت کنند. این محصولات وظیفه داشتند تا تمامی قابلیتهای مهم و ممکن اندروید را به نمایش بگذارند و نشان دهند که چگونه این پلتفرم با سرعت زیادی در حال پیشرفت و تکامل است.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail