برچسب:

south korea

مثل اینکه غول الکترونیکی کره جنوبی عذرخواهی رسمی مدیرعاملش را در سال گذشته در خصوص بیماری و مرگ کارکنانش کافی ندانسته است. زیرا سامسونگ دیروز از تاسیس صندوقی برای جبران مافات خبر داد.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail