برچسب:

z fold

من در مراسم رونمایی قبلی در ماه آگوست از راهبرد خودم برای ارائه فناوری‌های موبایلی به بیشترین افراد ممکن در زمانه‌ای صحبت کردم که بیشترین نیاز به آن وجود دارد.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail