برچسب:

Zero Carbon

این روزها شرکت‌های کوچک و بزرگ فراوانی در توصیف خود از عباراتی همچون carbon neutral (کربن خنثی)، Zero Carbon (کربن صفر) و مانند آن استفاده می‌کنند و اهداف و برنامه‌های خود را برای رسیدن به آن اعلام می‌کنند.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail