گربه‌های شب، افسانه‌ها و حقایق: چرا گربه‌های سیاه خاص هستند؟

The Bombay was bred to resemble a black panther. Getty Images/MorganLeFaye