بهار زودرس: پیامدهای ناگوار شکوفه‌های زودهنگام

گل‌ها به دلیل تغییرات آب‌وهوایی ۹۲ روز زودتر شکوفه می‌دهند