روز مه آلود: زیبایی پنهان در تاریکی

(Photo by Alan Crossland/Story Picture Agency)