کیا پلتفرم فراتر از خودرو (PBV) را معرفی کرد

Kia Platform Beyond Vehicle (PBV)