بحران جدید یونانی‌ها: آکروپلیس در حال ریزش است

بحران جدید یونانی‌ها: آکروپلیس در حال ریزش است

  درست زمانی که تصور می‌شد که یونان از بدترین بحران خود خارج شده است، اتفاق ناگوار جدیدی به آن ضربه می‌زند: "آکروپلیس در حال ریزش است." خبرگزاری ANA یونانی می‌گوید، مهندسین متوجه شده‌اند که بخشی از سنگ بزرگ مسطح سقف در مرکز آتن، متعلق به پارتنون باستان، شروع به فروپاشی ...