دنیایی در شادی کریسمس غیرمنتظره

(Photo by Adriano Machado/Reuters)